Sunday, August 24, 2008

Zai jian

Zai jian, Beijing.

Wo ai ni.

(Goodbye, Beijing, I love you.)

No comments: